Skip to main content

Tokom trajanja radnog odnosa kod određenog poslodavca, moguće je a vrlo često se i dešava, da nastupe izvesne promene u pogledu ugovorenih uslova rada koji iziskuju i potrebu da se zaključeni ugovor o radu prilagodi novonastalim okolnostima. To se postiže zaključenjem Aneksa ugovora o radu.

Dakle, poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada ( aneks ugovora o radu ) onda kada zaposleni treba da započne sa obavljanjem drugih poslova u odnosu na one koji su navedeni u ugovoru o radu, kada iste poslove treba da obavlja na drugom mestu rada, u slučaju kada zaposleni treba da bude upućen na rad kod drugog poslodavca, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Procedura zaključenja aneksa ugovora o radu je detaljno regulisana odredbama Zakona o radu i ona podrazumeva da je poslodavac u obavezi da, uz pismeni aneks ugovora o radu, zaposlenom dostavi i pismeno obaveštenje u kojem će biti naveden razlog zaključenja aneksa, zatim rok u kojem zaposleni treba da se izjasni da li pristaje na zaključenje aneksa ugovora o radu ili ne, a koji ne može biti kraći od 8 radnih dana, kao i pouku zaposlenom da mu poslodavac može otkazati ugovor o radu ukoliko u ostavljenom roku ne potpiše dostavljeni aneks ugovora o radu. U svakom slučaju, zaposleni zadržava pravo da u posebnom sudskom postupku osporava zakonitost potpisanog aneksa ugovora o radu, odnosno zadržava pravo da osporava zakonitost ponuđenog, a odbijenog aneksa ugovora o radu u postupku povodom otkaza ugovora o radu.

Procedura zaključenja aneksa ugovora o radu se ne sprovodi u situacijama kada se menjaju lični podaci o zaposlenom odnosno poslodavcu, kao ni onda kada se aneks zaključuje na inicijativu zaposlenog.

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju zaposleni i poslodavac.