Skip to main content

Radni odnos zasnovan zaključenjem ugovora o radu prestaje na više zakonom propisanih načina. Osnovni način prestanka radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme jeste istek perioda na koji je zaključen ugovor o radu, ali i u tim situacijama radni odnos može prestati i pre isteka ugovorenog perioda ( primera radi, ispunjenje zakonskih uslova za penziju, smrt zaposlenog, otkaz ugovora o radu, sporazumni raskid ugovora o radu, itd. ).

Isti osnovi prestanka ugovora o radu ( osim proteka ugovornog perioda ) postoje i u slučaju zasnivanja radnog odnosa na nedređeno vreme.

Ukoliko poslodavac i zaposleni postignu konsenzus volja u pogledu prestanka radnog odnosa, takav sporazum o prestanku radnog odnosa će obavezno sačiniti u pisanom obliku, svojeručno će potpisati tako sačinjen sporazum i u njemu će obavezno navesti datum kada će radni odnos prestati ( tkz. sporazumni raskid ugovora o radu ).

S druge strane, ono što je u praksi mnogo češća pojava, jeste otkaz ugovora o radu. Ugovor o radu mogu otkazati i zaposleni i poslodavac s tim što je pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu restriktivnije u odnosu na isto to pravo zaposlenog. Naime, zaposleni može u svakom trenutku i bez obaveze da obrazloži svoju odluku, otkazati poslodavcu ugovor o radu uz jedinu obavezu da svoj otkaz poslodavcu podnese u pisanom obliku i to najmanje 15 dana pre dana koji je u otkazu naveden kao datum prestanka radnog odnosa, osim ako opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu nije naveden neki drugi otkazni rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Međutim, kada poslodavac otkazuje ugovor o radu zaposlenom, to može učiniti isključivo onda kada za to postoji zakonom propisan, opravdan razlog za otkaz koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje na radu ili u vezi sa radom, kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze. Takođe, poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom kada postoji neki od opravdanih razloga koji se odnosi na potrebe poslodavca. Dakle, poslodavac ne može otkazati zaposlenom ugovor o radu iz nekih ličnih, privatnih razloga, samo zato što to želi već u otkazu koji se takođe može dati isključivo u pisanom obliku, mora navesti i obrazložiti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, s tim što Zakon o radu u članu 183 taksativno navodi koji razlozi se ne mogu smatrati opravdanim razlozima za otkaz ugovora o radu.