Skip to main content

Za razliku od ugovora o radu, Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova se ne zasniva radni odnos. Radi se o ugovoru na osnovu kojeg se obavlja rad van radnog odnosa i koji za svoj predmet ima obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini ( tkz. sezonski poslovi ). Poslodavac ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova može zaključiti sa nezaposlenim licem, zaposlenim licem koje radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena, kao i sa korisnikom starosne penzije.

Vreme koje je provedeno na radu van radnog odnosa, a na osnovu zaključenog ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova se uračunava u radni staž, s obzirom da je poslodavac u obavezi da licu sa kojim je zaključio navedeni ugovor plaća novčanu nadoknadu za obavljeni rad, kao i da mu uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.