Skip to main content

Stečajno pravo

Zastupajući naše klijente često je dolazilo do situacija stečaja nad poveriocima ili dužnicima klijentata, što je uslovilo potrebu za posebnim bavljenjem ovom granom prava u našoj kancelariji. Stečaj podrazumeva situaciju kada nema dovoljno sredstava za naplatu svih potraživanja. Zato je osnovni cilj našeg rada najbolja, u datoj situaciji moguća, zaštita interesa naših klijenata i maksimiziranje naplate u stečajnom postupku. Ta zaštita podrazumeva pre svega zastupanje klijenta u stečajnom postupku, kao i zastupanje u parničnim postupcima radi realizacijije i naplate potraživanja. Pored toga, kancelarija učestvuje, kao pravni savetnik, u postupcima po unapred pripreljenim planovima reorganizacije (UPPR). U saradnji sa određenim finansijskim savetnicima, kada god je to moguće odnosno kada okolnosti konkretnog slučaja to dozvoljavaju, pokušavamo sprovođenje postupka sanacije privrednih subjekata bilo kroz UPPR ili kroz planove reorganizacije koji su podneti nakog podnošenja predloga za otvaranje stečajnog postupka.