Skip to main content

Stranke mogu pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom u kojem bi tražile da se utvrdi ništavost ugovora o poklonu.
Razlozi za ništavost mogu biti svi opšti razlozi koji su predviđeni Zakonom o obligacionim odnosima ( ništavost zbog predmeta; ništavost zbog osnova ; nesposobnost ugovaranja i slično ).
Specifičan razlog koji se može navesti kao razlog ništavosti ugovora o poklonu jeste onda ukoliko je ugovor zaključen iz nedozvoljenih pobuda i ako je nedopuštena pobuda uticala na odluku odluku jednog ugovarača da zaključi ugovor i ako je to drugi ugovarač znao ili morao znati, ugovor će biti bez dejstva.
Ukoliko ugovorne strane zaključe ugovor o poklonu sa namerom da prikriju zaključenje nekog drugog ugovora, u tom slučaju se radi o simulovanom ugovoru. Takav simulovani ugovor po svojoj prirodi jeste apsolutno ništav pravni posao. Rok za podnošenja tužbe radi utvrđivanja apsolutne ništavosti nije ograničen.
Ugovor o poklonu je rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana. Pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude.To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora.