Skip to main content

Pravo svojine koje imaju dva ili vise vlasnika čiji udeli u zajedničkoj svojini nisu određeni niti se, po pravilu mogu otuđiti dok traje režim zajedničke svojine. Naše pravo više oblika zajedničke svojine i to : zajedničku imovinu bračnih i vanbračnih partnera; zajedničku svojinu članova porodične zajednice; svojinu sanaslednika pre deobe i zajedničku nedeljivu svojinu na zajedničkim delovima zgrade.

Kod zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, često se nameće pitanje kako postupiti onda kada je predmet kupoprodaje nepokretnost koja je stečena za vreme trajanja braka, odnosno u kakvom svojinskom režimu se predmetna nepokretnost nalazi? Sva imovina koja je stečeja za vreme trajanja braka predstavlja zajedniču imovinu bračnih partnera. Međutim, u Republici Srbiji je u prethodnim decenijama često bila praksa da se u javnim knjigama kao nosilac prava svojine upisuje samo jedan od supružnika, a što je pod uticajem patrijahalnog društva uglavnom bio suprug. Problem u ovakvim situacijama mogao se javiti ukoliko bi lice koje se u javnim knjigama vodi kao vlasnik nepokretnosti, odlučilo da nepokretnost proda bez prethodne saglasnosti bračnog supružnika. Supružnik koji nije dao saglasnost za zaključenje ovog ugovora, imao bi pravo da pred stvarno i mesno nadležnim sudom inicira parnični postupak u kojem bi tražio utvrđenje ništavosti predmetnog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa pozivom da se isti kao zajedničar nije saglasio da se nepokretnost prometuje.

Kako bi se izbegle ove i slične situacije donet je Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji je predvideo obavezu javnog beležnika da pre overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti najpre proveri podatke o postojanju braka ugovornih strana uvidom u matične knjige venčanih i druge javno dostupne podatke.

Ukoliko javni beležnik uvidom u javnu dokumentaciju utvrdi da je prodavac bio u braku u vreme kada je stekao nepokretnost koja je predmet prodaje, isti će zatražiti da u ugovoru kao davalac saglasnosti za zaključenje ugovora pristupi i bračni partner prodavca, ili da se isti posebnom overenom izjavom saglasi sa zaključenjem ovog pravnog posla. Ukoliko je kupac u braku, javni beležnik će po službenoj dužnosti dati nalog katastru da se nepokertnost uknjiži kao zajednička svojina kupca i njegovor supružnika, izuzev ukoliko se katastru dostavi izjava oba supružnika da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj, već posebnoj imovini jednog od supružnika, ili ako supružnici ispravom na osnovu koje se vrši upis stiču susvojinu, sa određenim udelima. Ako je nepokretna imovina već upisana u katastar samo na jednog od supružnika, zajednička svojina će se naknadno upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini.