Skip to main content

Kada ugovor o poklonu za predmet ima motorno vozilo, ugovor mora biti zaključen pred javnim beležnikom ( notarom ). Javni beležnik će tražiti na uvid lične karte ugovornih strana i saobraćajnu dozvolu. Nakon zaključenja ugovora o poklonu, postoji obaveza da se podnese zahtev nadležnoj poreskoj upravi zahtev za plaćanje poreza na poklon, a koji zahtev se mora podneti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Obveznici koji se u odnosu na poklonodavca nalaze u prvom naslednom redu, oslobođeni su plaćanja poreza na poklon. Ovo praktično znači da poklon motornog vozila učinjen detetu ili bračnom partneru, neće podleći oporezivanju.
Obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.
Obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.
Nakon regulisanja poreza, novi vlasnik – poklonoprimac odlazi u mup gde dobija novu saobraćajnu dozvolu na njegovo ime i na taj način vrši prenos vlasništva nad motornim vozilom.