Skip to main content

Ugovor o građenju je imenovan ugovor regulisan odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Pored odredbi Zakona o obligacionim odnosima, na Ugovor o građenju mogu se primeniti i odredbe Posebnih uzansi o građenju kojima se uređuju odnosi između naručioca i izvođača radova u poslovima izvođenja radova na građevinskim objektima. Posebne uzanse o građenju primenjuju se ako su ugovarači pristali na njihovu primenu.

Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se izvođač obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu.

U praksi nije redak slučaj da izvođač radova zaključuje ugovore sa drugim podizvođačima a kojim ugovorom se regulišu prava i obaveze između izvođača i podizvođača. U ovakvim situacijima podizvođač nije u ugovornom odnosu sa naručiocem radova, te podizvođač za kvalitet svojeg rada odgovara samo izvođaču radova. Sa druge strane, izvođač radova odgovara prema naručiocu radova kako za radove koje je lično izveo, tako i za radove koje je angažovao podizvođač, ukoliko ugovorom o građenju zaključenjnom između naručioca i podizvođača nije drugačije predviđeno.

Zakon o obligacionim odnosima izričito propisuje da Ugovor o građenju mora biti zaključen u pismenoj formi. Međutim, ovo ne znači ujedno i da sam ugovor mora biti overen od strane nadležnog javnog beležnika. Za punovažnost forme ugovora dovoljno je da isti bude sačinjen u pisanoj formi.

Predmet ovog ugovora jeste „građevina“, pod kojom se podrzumevaju zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izrada zahteva veće i složenije radove.
Izvođač je dužan omogućiti naručiocu stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta upotrebljenog materijala. Za svako odstupanje od projekta građenja, odnosno ugovorenih radova, izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca. On ne može zahtevati povećanje ugovorene cene za radove koje je izvršio bez takve saglasnosti.