PRIVREDNO PRAVO

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici je specijalizovana za oblast privrednog prava. Naš cilj je da klijentima pružimo kvalitetnu i blagovremenu uslugu na koji način dajemo svoj doprinos u unapređenju poslovanja naših klijenata. U tom smislu pružamo veoma širok spektar usluga koje se odnose se na pravno savetovanje i podršku u svim aspektima poslovanja, od osnivanja kompanije, sastavljanja opštih akata, ugovora članova, statuta i svih drugih internih korporativnih dokumenata. Pored toga, naše usluge podrazumevaju savetovanja u vezi sa: mogućnostima upravljanja kompanijama, održavanjem sednica organa upravljanja, restrukturiranjem, statusnim promenama, preuzimanjem kapitala, imovine ili biznisa, mogućnostima finansiranja i repatriacije kapitala, zatim izrade detaljnih pravnih analiza pa sve do postupka likvidacije kompanija.

Zahvaljujući izuzetno dobrom poznavanju svih relevantnih pravnih propisa, prakse i poslovnih običaja koji kreiraju normativni okvir koji se odnosi na poslovanje, i velikom iskustvu koje naša kancelarija ima u svim oblastima privrednog prava, u mogućnosti smo da svakom klijentu ponudimo najviši nivo stručnosti prilikom pružanja pravnih usluga.

Tim iz naše kancelarije pruža stručnu pomoć svojim klijentima kroz zastupanje klijenata u privrednim sporovima kao i u svim srodnim i vezanim sporovima, kao što su privredni prestupi i poreski postupci. U okviru ovog ogranka našim klijentima pružamo i stručnu podršku koja počiva na komunikaciji sa klijentima na koji način detaljno definišemo ciljeve.

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici svojim klijentima pruža i usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava. Aktivno učestvujemo u pregovorima i izradi ugovora u svim segmentima privrednog prava. U ovoj oblasti naš stručni tim pristupa sa naročitom pažnjom analizirajući sve pravne aspekte pravnih poslova radi zadovoljenja potreba klijenata. Kako ovaj postupak podrazumeva aktivnu saradnju sa klijentom preduzimaju se svi neophodni koraci komunikacije i preciznosti kako bi se obezbedila realizacija najefikasnijeg vida pravne zaštite klijenta u ugovoru koji se zaključuje. Advokatska kancelarija daje pravna mišljenja i na zaključene ugovore klijenata sa trećim licima.

KORPORATIVNO PRAVO

Naša kancelarija pruža različite vrste pravnih usluga iz oblasti korporativnog prava, kao što su sve vrste pravnih saveta prilikom osnivanja privrednih društava, izbora pravne forme, kao i uređivanja međusobnih odnosa osnivača. Naš tim će pružiti svu pomoć u donošenju neophodnih akata u poslovanju.

Pružamo pravnu pomoć u sprovođenju statusnih promena poput spajanja, pripajanja i razdvajanja privrednih društava, restrukturiranja, kao i u pripremi svih neophodnih dokumenta potrebnih za sprovođenje promena. Naš tim advokata pruža svu potrebnu pravnu pomoć prilikom registracije osnivanja i promena pred Agencijom za privredne registre, privatizacije i stranih ulaganja kao i prilikom ulaganja u energetske i infrastrukturne objekte. Posedujemo veliko iskustvo u zastupanju klijenata u stečajnom postupku i svim postupcima koji su vezani ili proističu iz postupka stečaja. Učestvujemo u pronalaženju optimalnih pravnih rešenja u toku poslovanja, a sve u cilju postizanja najboljih poslovnih rezultata Klijenta.

REŠAVANJE SPOROVA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici naročito je specijalizovana za zastupanje klijenata u sudskim i postupcima pred organima uprave, kao i pred arbitražama. Naša praksa u zastupanju klijenata u sudskim postupcima se razvija od početka rada kancelarije i ovaj segment naše prakse smatramo jednim od najvažnijih koje pružamo. Strateški pristupamo rešavanju sporova, pažljivo analiziramo svaku činjenicu i naš posao se zasniva na donošenju najbolje moguće odluke za naše klijente, kao i na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji za njeno sprovođenje. Naš tim posebno vodi računa kako o pravnim aspektima postupka, tako i o realnim mogućnostima sprovođenja odluka suda. Ovu vrstu usluga pružamo u sledećim sporovima: bankarskim i finansijskim, privrednim, sporovima iz oblasti građevinarstva, sporovima iz oblasti radnih odnosa, sporovima iz oblasti zaštite životne okoline, sporovima iz oblasti osiguranja, sporovima iz oblasti trgovine i naplate potraživanja.

U našoj kancelariji posebna pažnja je posvećena naplati potraživanja naših klijenata, kako postupci koji su vođeni pred sudom ne bi bili bez dejstva, odnosno ostali nenaplaćeni. U tom smislu, naplatu potraživanja pokušavamo da ostvarimo najpre vansudski i da iskoristimo sva sredstva obezbeđenja koja mogu da se realizuju i potraživanje klijenta naplati. Ukoliko nije moguće naplatu potraživanja klijenta ostvariti na taj način, onda preduzimamo sve potrebne radnje radi ostvarenja i naplate potraživanja kroz postupak izvršenja.

STEČAJNO PRAVO

Zastupajući naše klijente često je dolazilo do situacija stečaja nad poveriocima ili dužnicima klijentata, što je uslovilo potrebu za posebnim bavljenjem ovom granom prava u našoj kancelariji. Stečaj podrazumeva situaciju kada nema dovoljno sredstava za naplatu svih potraživanja. Zato je osnovni cilj našeg rada najbolja, u datoj situaciji moguća, zaštita interesa naših klijenata i maksimiziranje naplate u stečajnom postupku. Ta zaštita podrazumeva pre svega zastupanje klijenta u stečajnom postupku, kao i zastupanje u parničnim postupcima radi realizacijije i naplate potraživanja. Pored toga, kancelarija učestvuje, kao pravni savetnik, u postupcima po unapred pripreljenim planovima reorganizacije (UPPR). U saradnji sa određenim finansijskim savetnicima, kada god je to moguće odnosno kada okolnosti konkretnog slučaja to dozvoljavaju, pokušavamo sprovođenje postupka sanacije privrednih subjekata bilo kroz UPPR ili kroz planove reorganizacije koji su podneti nakog podnošenja predloga za otvaranje stečajnog postupka.

UPRAVNO I PORESKO PRAVO

Upravni postupci i sporovi zbog svoje složenosti i specifičnosti često zahtevaju pažljiv i oprezan pristup. U cilju pružanja što sveobuhvatnije pravne zaštite svojim klijentima naš tim: zastupa svoje klijente pred svim upravnim organima a naročito pred inspekcijama, raznim državnim organima, kao i u postupcima dobijanja različitih vrsta dozvola i odobrenja. U postupcima vezanim za carinske propise savetujemo naše klijente o pravnom aspektu carinskih propisa prilikom uvoza, izvoza, tranzita i privremenog uvoza ili izvoza robe.

Našim klijentima pružamo i usluge pravnih saveta u vezi tumačenja propisa. Poreski aspekt svake pojedinačne transakcije predstavlja neizostavni segment ozbiljne i sveobuhvatne pravne analize. U tom smislu naše usluge po pravilu obavezno uključuju i poresku ekspertizu odnosno pregled relevantnih poreskih implikacija svakog pojedinačnog pravnog posla. Štaviše, poreske implikacije veoma često opredeljuju strukturu konkretnih transakcija pa naše usluge uključuju i razvijanje najoptimalnijih domaćih i prekograničnih poreskih struktura.

U našem radu ostvarujemo aktivan pristup klijentima koji imaju potrebu za poreskim uslugama. Bilo da se radi o analizi poreskih propisa, poreskom savetovanju, vođenju poreskih postupaka ili zastupanju u poreskim sporovima, uvek se trudimo da sagledamo sve aspekte potencijalnih poreskih obaveza i rizika, tako da klijentu ponudimo najcelishodnije rešenje, uz puno uvažavanje njegovih poslovnih interesa.

RADNO PRAVO

Našim klijentima pružamo svu potrebnu pravnu pomoć iz oblasti radnog prava kao što su izrada svih vrsta ugovora, organizacija unutrašnje procedure kod poslodavca, isplata otpremnina, minimalnih iznosa predviđenih zakonskim propisima, zapošljavanje stranih državljanja, sprovođenje procedure kod postupka otkaza, raskida ugovornog odnosa i sl. Pružamo pravne usluge u rešavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca zastupajući klijente u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama.

NEKRETNINE I INVESTICIONA ULAGANJA

Zajednička advokatska kancelarija Radoičić&saradnici pruža usluge svojim klijentima u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim aspektima u vezi sa nekretninama uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima. Naš tim stručnjaka dobro poznaje tržište nekretnina u Srbiji što doprinosi uspešnom poslovanju naše kancelarije sa klijentima u svim aspektima ove oblasti.

Neke od usluga koju naš tim pruža u ovoj oblasti su: savetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, izgradnju, izlazne startegije i sl., učestvovanje u pregovorima i zaključivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu, priprema i izrada ugovora o transakcijima, finansijama, izgradnji, obezbeđenju i drugih neophodnih sporazuma i dokumenata, pružamo aktivnu pravnu pomoć klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za izgradnju, postupku registracije i upisa u javne knjige i drugih procedura, savetovanje u parnicama vezanim za nekretnine i pitanjima zaštite životne okoline.

Učestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o izvođenju radova, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja velikih investicionih projekata. Pružamo usluge savetovanja u raznovrsnim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i hipoteke.

UGOVORNO PRAVO

Naš tim je specijalizovan za izradu svih vrsta ugovora kako u okviru pojedinačnih oblasti našeg rada, tako i svih ostalih oblasti, i to kroz kompleksan pristup i analizu cele transakcije kao i adekvatnu pravnu zaštite koju ugovor treba da obuhvati. Neki od ugovora koje sačinjavamo su: ugovori privrednog prava, međunarodni privredno-pravni ugovori, ugovori stvarnog prava, ugovori obligacionog prava, ugovori radnog prava, ugovori porodičnog prava, naslednopravni ugovori, bankarski i finansijski ugovori, ugovori o osiguranju, ugovori iz oblasti građevinarstva i dr.