Skip to main content

Na ugovor o zakupu stana, pored opštih odredbi Zakona o obligacionim odnosima, primenjuju se i odredbe Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da se ugovor o zakupu stana zaključuje u pisanoj formi između vlasnika stana kao zakupodavca i lica kome se stan daje u zakup kao zakupca. Dakle, obavezna je pisana forma, za razliku od nekih drugih ugovora o zakupu na koje se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i koji se mogu i usmeno zaključiti. Pisana forma koja je predviđena za ugovor o zakupu stana ne podrazumeva obavezu overe ugovora kod javnog beležnika.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da ugovor o zakupu stana mora naročito da sadrži: mesto i datum zaključenja ugovora i podatke o ugovornim stranama; podatke o stanu koji je predmet zakupa (adresa i broj stana, struktura i površina stana, uređaji i oprema kojima je stan opremljen i druge bitne karakteristike stana); vreme trajanja zakupa; iznos, način i rokove plaćanja zakupnine; odredbe o međusobnim obavezama ugovornih strana o korišćenju i održavanju stana i načinu plaćanja troškova za upravljanje i održavanje zgrade u kojoj se stan nalazi; uslove za otkaz ugovora; odredbe o korišćenju drugih prostorija koje se ne smatraju stanom, a date su na korišćenje zajedno sa stanom (garaža i sl.).

Obaveze zakupodavca su predaja stana, održavanje stana i zaštita zakupca u slučaju materijalnih ili pravnih nedostataka.

Zakupodavac je dužan da preda zakupcu stan u ispravnom stanju, kao i da ga u tom stanju održava za vreme trajanja zakupa i radi toga vrši potrebne popravke na njemu. Ukoliko je zakupac platio troškove za održavanje stana, zakupodavac je dužan da mu ih naknadi. S druge strane, troškove sitnih popravki izazvanih redovnom upotrebom stana, kao i troškove same upotrebe, snosi sam zakupac. Ako potrebne popravke stana ometaju njegovu upotrebu u znatnoj meri i za duže vreme, zakupac može raskinuti ugovor, a ima i pravo na sniženje zakupnine srazmerno ograničenju upotrebe stana zbog tih popravki. Zakupodavac ne može bez pristanka zakupca činiti izmene na stanu za vreme trajanja zakupa, ukoliko bi to ometalo njegovu upotrebu, a ukoliko bi izmenama stana njegova upotreba bila smanjena u izvesnoj meri, zakupac ima pravo na umanjenje zakupnine u odgovarajućoj srazmeri.

Zakupodavac odgovara zakupcu za sve materijalne (fizičke) nedostatke stana koji smetaju njegovoj  ugovorenoj ili redovnoj upotrebi, bez obzira na to da li je znao za njih ili ne, kao i za nedostatke svojstava ili odlika predviđenih izrično ili prećutno ugovorom, s tim što ne odgovara  za nedostatke stana koji su u času zaključenja ugovora bili poznati zakupcu ili nisu mogli ostati nepoznati.

Ukoliko se pojavi neko treće lice koje tvrdi da na zakupljenom stanu ima neko pravo ili koje samovlasno na neki način oduzme stan od zakupca, zakupac je dužan da o tome obavesti zakupodavca. Ukoliko se utvrdi da tom trećem licu pripada neko pravo na stanu koje isključuje pravo zakupca na upotrebu stana u celosti, ugovor o zakupu se raskida po samom zakonu, a zakupodavac je dužan da zakupcu naknadi štetu. Ali ako se utvrdi da trećem licu pripada pravo na stanu koje ograničava pravo zakupca na upotrebu stana, zakupac može po svom izboru, raskinuti ugovor ili zahtevati sniženje zakupnine, a u oba slučaja mu svakako pripada naknada štete.

Obaveze zakupca su upotreba stana prema ugovoru, plaćanje zakupnine i povraćaj stana nakon prestanka zakupa.

Zakupac je dužan da upotrebljava stan prema njegovoj nameni ili onako kako je određeno ugovorom, te ukoliko nastane šteta usled nedozvoljene upotrebe, zakupac će odgovarati za nju i to bez obzira da li je stan upotrebljavao on, podzakupac ili koje drugo lice kome je on omogućio da upotrebljava stan. U slučaju nedozvoljene upotrebe, zakupodavac je dužan da opomene zakupca, a ukoliko zakupac i posle opomene nastavi sa nedozvoljenom upotrebom ili zapuštanjem održavanja stana tako da postoji opasnost znatne štete za zakupodavca, zakupodavac može otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka.

Što se zakupnine tiče, zakupac je dužan da je plaća u iznosu, na način i u rokovima plaćanja predviđenih ugovorom. Neplaćanje zakupnine predstavlja osnov za jednostrani raskid ugovora od strane zakupodavca.

Ukoliko zakupodavac u toku trajanja zakupa iskaže nameru o povećanju iznosa zakupnine ili eventualno drugačijem načinu i rokovima njenog plaćanja od inicijalno ugovorenih, na zakupcu je da li će taj predlog prihvatiti ili ne. U slučaju da je zakupac saglasan sa zahtevanom izmenom, potrebno je sačiniti aneks ugovora o zakupu kojim će tada biti predviđeni novi iznos, način ili rokovi plaćanja. S druge stane, ukoliko zakupac sa time nije saglasan, zakupodavac može dati otkaz ugovora, ali je tada dužan da poštuje ugovoreni otkazni rok.

Zakupac je dužan da čuva stan i da ga po prestanku zakupa vrati zakupodavcu u neoštećenom stanju, te u stanju u kome je bio u momentu predaje u zakup, ukoliko je u međuvremenu izvršio neke promene na njemu. Za samu istrošenost koja nastaje redovnom upotrebom stana, kao ni za oštećenja koja potiču od dotrajalosti stana, zakupac ne odgovara.