Skip to main content

Ugovor o zakupu poslovnog poslovnog prostora jeste ugovor koji zaključuje vlasnik poslovnog prostora ( lokala ) sa licem koje namerava da obavlja svoju registrovanu delatnost u poslovnom prostoru ( lokalu ) koji je predmet zakupa.

Ukoliko zakupac namerava da poslovni prostor preuredi kako bi enterijer odgovarao potrebama zakupca, odnosno njegovoj poslovnoj delatnosti, od velike je važnosti ugovorom predvideti međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ukoliko zakupac namerava da izvrši određena ulaganja u poslovni prostor koja se mogu smatrati investicionim ulaganjem kojim se povećava vrednost zakuljene nepokretnosti, ugovorne strane mogu predvideti da se procenjena vrednost investicionih ulaganja procentualno odbija od mesečnih zakupnina koje je dužan da plaća zakupac.

Takođe, važno je urediti i pitanje snošenja troškova komunalnih usluga. Opšte poznata je činjenica da pojedine delatnosti ( npr. pekara ) generišu veliku potrošnju električne energije. Kako vlasnik poslovnog prostora ne bi doveo sebe u situaciju da snosi troškove na ime prethodno ostvarenog utroška električne energije, poželjno je da isti po zaključenju ugovora o zakupu prijavi promenu prava korišćenja snabdevaču električnom energijom u skladu sa članom 62 Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanjem električnom energijom.
Ugovori o zakupu poslovnog prostora se neretko zaključuju na višegodišnji vremenski period.