Skip to main content

Ugovor o poklonu sa pravom plodouživanja jeste ugovor kojim poklonodavac zadržava za sebe pravo da koristi nepokretnost koja je predmet ugovora o poklonu. Ugovorom može biti predviđeno i pravo plodouživaoca da ubira plodove od stvari ( zakupninu ) za vreme trajanja njegovog prava. Plodouživanje jeste lična službenost poklonodavca koja predstvlja teret na nepokretnosti. Ova službenost se upisuje u javne knjige.
Službenost plodouživanja se po pravilu konstituiše doživotno i prestaje smr
u plodouživaoca. Lične službenosti se ne mogu prenositi na treća lica.

U praksi, često se dešava da roditelji žele da poklone nepokretnost svojoj deci, ali da sa druge strane obezbede sebe i zadrže pravo da stanuju u nepokretnosti koja je predmet poklona, kako se jednog dana ne bi našli u nezavidnoj situaciji ukoliko se odnosi između njih i njihovde dece u međuljudski odnosi zakomplikuju. Upravo iz ovog razloga, ovaj modalitet ugovora o poklonu se najčešće zaključuje između roditelja i dece.