Skip to main content

Ugovor o poklonu nepokretnosti mora biti zaključen u pisanom obliku. Forma ugovora jeste jedan od bitnih uslova za punovažnost samog ugovora. Ugovor mora biti zaključen pred javnim beležnikom ( notarom ) u formi javnobeležničkog zapisa.
Ugovor treba da sadrži osnovne informacije o poklonodavcu i poklonoprimcu, opis nepokretnosti koja se poklanja, navod da poklonodavac iskazuje zahvalnost za primljeni pokon kao i eventualne druge uslove koji su dogovoreni između ugovornih strana.
U ugovor se po pravilu unosi i Klauzula intabulandi koja predstavlja izričitu i strogo formalnu izjavu volje zemljišno-knjižnog prethodnika – poklonodavca kojom on izjavljuje da pristaje da njegovo pravo svojine predje na poklonoprimca iz ugovora o poklonu nepokertnosti. Clausula intabulandi se može dati u ugovoru ili u posebnom podnesku, odnosno ispravi. Cena overe ugovora kod notara zavisi od tržišne vrednosti nepokrenosti koju javni beležnik utvrđuje po službenoj dužnosti. Javni beležnik svoju naknadu, odnosno troškove overe obračunava u skladu sa odredbama važeće javno beležničke tarife. Ukoliko se nepokretnost poklanja detetu ili supružniku, javni beležnik će imati pravo da naplati samo 50 % od važeće tarife. Dokumenta za ugovor o poklon koja se trebaju prezentovati javnom beležniku jesu važeće lične karte ili putne isprave poklonodavca i poklonoprimca, pravni osnov sticanja nepokretnosti od strane poklonoprimca i eventualno dokaz da su poklonodavac i poklonoprimac u srodnici u prvom naslednom redu.
Poklonoprimac postaje nosilac prava svojine na nepokretnosti u trenutku kada se u javnim knjigama upiše kao nosilac prava svojine na nepokretnosti. Obaveza plaćanja poreza na ugovor o poklonu nepokretnosti predviđena je odredbama Zakona o porezima na imovinu. Isti zakon predviđa poresko oslobođenje ukoliko se obveznik u odnosu na poklonodavca nalazi u prvom naslednom redu ( primer : poklon nekretnine sa roditelja na dete; ugovor o poklonu stana između supružnika ). U drugim slučajevima, poreska osnovica se utvrđuje prema tržišnoj vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja od nadležne Poreske uprave, dok poreska osnovica može iznositi 1,5 % ili 2,5 % u zavisnosti od toga o kojem se naslednom redu radi.
Ugovor o poklonu za predmet može imati i suvlasnički udeo. U ovim situacijama često se postavlja pitane da li moraju biti ispoštovane imeperativne odredbe koje se odnose na pravo preče kupovine? Pravila koja se odnose na pravo preče kupovine se u ovom slučaju neće primeniti, iz razloga što se pravila o pravu preče kupovine primenjuju samo kada se radi o prodaji suvlasničkih udela. Dakle, ove odredbe se primenjuju izričito kod teretnih pravnih poslova, a što ugovor o poklonu po svojoj pravnoj prirodi nije.