Skip to main content

Ugovor o kreditu je dvostrano obavezan pravni posao koji je regulisan odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pismenoj formi. Potpisi ugovornih strana ne moraju biti overeni od strane javnog beležnika, ali sam ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi. Ukoliko ugovor nije zaključen u zakonom propisanoj formi, smatraće se da je apsolutno ništav. Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita.

Prema vrsti ugovori o kreditu se dele na nenamenske ( gotovinske ugovore o kreditu) i namenske ugovore o kreditu (ugovor o potrošačkom kreditu, ugovor o stambenom kreditu i slično).

Prema roku isplate, ugovori o kreditu mogu biti kratkoročni ili dugoročni.

Revolving kredit je vrsta kredita kod koga banka odobrava klijentu određeni iznos sredstava, pri čemu se sredstva u okviru tog iznosa mogu koristiti kad god korisnik ima potrebu za istim. Korisnik ne mora povući celokupni iznos sredstava ovog kredita neposredno nakon odobrenja, već može povući samo onoliko koliko mu je u tom trenutku potrebno. Po pravilu, kamata kod ovog kredita obračunava i plaća samo na iznos korišćenih sredstava.

Posebnu vrstu kredita predstavljaju studentski krediti. Ovi krediti se odobravaju studentima nakon sprovedenog javnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Po pravilu, studenti kojima su odobrena novčana sredstva, nisu dužni da vraćaju kamatu, već smo glavnicu.

Ugovor o kreditu banka može otkazati pre isteka ugovorenog roka ako je kredit korišćen u suprotnosti sa njegovom namenom. Ugovor o kreditu banka može otkazati pre isteka ugovorenog roka i u slučaju insolventnosti korisnika čak i kad nije utvrđena sudskom odlukom, u slučaju prestanka pravnog lica ili smrti korisnika, ako bi u tim slučajevima davalac kredita došao u bitno nepovoljniji položaj.

Korisnik kredita može odustati od ugovora pre nego što je počeo koristiti kredit. Korisnik kredita može vratiti kredit i pre roka određenog za vraćanje, ali je dužan o tome unapred obavestiti banku. U oba slučaja korisnik kredita dužan je naknaditi štetu ukoliko ju je davalac kredita pretrpeo. U slučaju vraćanja kredita pre određenog roka, banka ne može da zaračuna kamatu za vreme od dana vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen.

Zastarelost potraživanja po ugovoru o kreditu

Zakon o obligacionim odnosima koji uređuje zastarelost potraživanja nije uredio na poseban način zastarelost duga po kreditu, iz kojeg razloga se u odnosu na potraživanja iz ugovora o kreditu primenjuje opšti rok zastarevanja potraživanja od 10 godina od dospelosti.