Skip to main content

U slučaju nastupanja nekih od gore navedenih promena, nastaju i određene obaveze na strani poslodavca koje mora ispoštovati kako bi i sam postupak otpuštanja zaposlenih po osnovu viška zaposlenih, bio sproveden u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Prva u nizu takvih obaveza jeste donošenje Programa rešavanja viška zaposlenih, a koja nastaje onda kada poslodavac utvrdi da će usled promena ekonomske, tehnološke ili organizacione prirode u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom određenog broja zaposlenih i to:
– 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno vreme;
– 10 % zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme;
– 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme.
Takođe, obavezu donošenja navedenog Programa ima i poslodavac bez obzira na ukupan broj zaposlenih lica, ako utvrdi da će, usled gore navedenih promena, doći do prestanka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih u okviru perioda od 90 dana.
Svi ostali poslodavci nemaju obavezu donošenja navedenog Programa rešavanja viška zaposlenih, već donose samo Odluku o proglašenju viška zaposlenih koja služi kao osnov za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa.

Program rešavanja viška zaposlenih mora imati minimum zakonom propisanih elemenata i to: označavanje promena koje su dovele do toga da se smanji obim poslovanja odnosno da prestane potreba za radom određenog broja zaposlenih, ukupan broj zaposlenih i podatke o zaposlenima koji predstavljaju višak, zatim kriterijume za utvrđenje viška zaposlenih, mere za zapošljavanje, kao i rok u kojem će biti otkazan ugovor o radu.

Pre donošenja Programa, poslodavac je dužan da sarađuje sa reprezentativnim sindikatom kod poslodavca i sa nadležnom službom za zapošljavanje, a ta saradnja podrazumeva pre svega obavezu poslodavca da im pre donošenja Programa, dostavi predlog istog, a radi davanja mišljenja i predlaganja mera za zapošljavanje koje bi u najvećoj mogućoj meri smanjile broj otkaza ugovora o radu, kao i da obavezno razmotri dato mišljenje, odnosno predlog mera.