Skip to main content

Jedno od čestih pitanja sa kojim se poklonoprimci susreću jeste to da li se plaća porez na poklon? Zakonom o porezima na imovinu predviđeno je da se porez na poklon i nasleđe plaćaju. Reč je o posebnom porezu koji predviđa zakon i isti se ne treba poistovećivati sa porezom na prenos apsolutnih prava, iako ovi porezi imaju neke sličnosti. Poreski obveznik prema zakonu jeste poklonoprimac. Poreska osnovica se utvrđuje prema tržišnoj vrednosti stvari koja je predmet poklona. Poreska stopa zavisi od toga da li se poklonoprimac nalazi u srodstvu za poklonodavcem. U zavisnosti od stepena srodstva, zavisiće i poreska stopa, odnosno visina poreske obaveze.
Obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.
Obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.
Obveznici koji se u odnosu na poklonodavca nalaze u prvom naslednom redu, ( primer : deca i supružnik ) oslobođeni su plaćanja poreza na poklon. Ovo suštinski znači da poklon učinjen detetu ili bračnom partner, neće podleći oporezivanju.