Skip to main content

Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednika samo ako je priznato pravnosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom. Pod istim uslovima, to potraživanje može biti predmet ustupanja, prebijanja i prinudnog izvršenja.
Dakle, ukoliko potraživanje na ime naknade nematerijalne štete nije dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom za života oštećenog, to potraživanje ne može preći na njegove naslednike.