Skip to main content

Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.

Menica je regulisana odredbama Zakona o menici koji razlikuje dva osnova tipa menice : trasiranu i sopstvenu menicu.

Trasirana menica sadrži : označenje da je menica, napisano u samom slogu isprave, na jeziku na kome je ona sastavljena; bezuslovni uput da se plati određena svota novca; ime onoga koji treba da plati (trasat); označenje dospelosti; mesto gde plaćanje treba da se izvrši; ime onoga kome se ili po čijoj naredbi mora platiti (remitent); označenje dana i mesta izdanja menice; potpis onoga koji je menicu izdao (trasant).

Menica je strogo formalna, tako da isprava u kojoj ne bi bilo ma kojeg od sastojaka koje zakon predviđa, ne vredi kao trasirana menica.

Kamatna stopa mora da se naznači u menici; ako se to ne učini, odredba o kamati smatra se kao da nije napisana. Kamata teče od dana izdanja menice ako nije drukčije označeno.

Ako je menična svota napisana slovima i brojevima, u slučaju neslaganja vredi svota napisana slovima. Ako je menična svota napisana više puta slovima, ili više puta brojevima, onda vredi najmanja svota.

Ako se na menici nalaze potpisi lica koja su nesposobna da se menično obvežu, ili lažni potpisi ili potpisi izmišljenih lica, ili potpisi koji iz ma kojeg drugog razloga ne obvezuju lica koja su potpisala menicu, ili u ime kojih je ona potpisana, ipak su obaveze ostalih potpisnika punovažne.

Trasant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena. On se može osloboditi odgovornosti za akcept, a svaka odredba kojom bi sebe oslobođavao odgovornosti za isplatu smatra se kao da nije ni napisana.

Kada je reč o dospelosti, menica se može izdati: po viđenju; na određeno vreme po viđenju; na određeno vreme od dana izdanja; na određeni dan. Ništave su menice u kojima je dospelost drukčije naznačena, kao i menice sa više dospelosti.

Menica po viđenju plativa je čim se podnese. Ona se mora podneti na isplatu u roku od jedne godine od dana izdanja. Trasant može ovaj rok skratiti ili duži odrediti. Ove rokove indosanti mogu skratiti.

Trasant može narediti da menica plativa po viđenju ne sme biti podneta na isplatu pre naznačenog vremena. U takvom slučaju rok za podnošenje počinje teći od toga vremena.

Dospelost menice na određeno vreme po viđenju izračunava se bilo prema danu akcepta bilo prema danu protesta. Kad protest nije podignut, onda se u pogledu akceptanta smatra da je nedatirani akcept stavljen poslednjeg dana roka predviđenog za podnošenje na akceptiranje.

Kad je menica plativa na određeni dan u takvom mestu u kome ne važi isti kalendar koji važi u mestu izdanja, onda se smatra da je dan dospelosti određen po kalendaru koji važi u mestu plaćanja.

Kad se menica, plativa na određeno vreme od dana izdanja, trasira iz jednog mesta ne neko drugo mesto i kad u tim mestima ne važe isti kalendari, onda se dan izdanja dovodi na dan koji mu odgovara u kalendaru važećem u mestu plaćanja, pa se prema tome određuje dospelost.

Menica plativa na određeni dan ili na određeno vreme posle dana izdanja ili viđenja, mora se podneti na isplatu bilo na sam dan plaćanja, bilo jednog od dva radna dana koji dolaze odmah za njim.

Sopstvena menica sadrži: označenje da je menica, uneto u sam slog isprave na jeziku na kome je ona sastavljena; bezuslovno obećanje da će se određena svota novca platiti; označenje dospelosti; mesto gde se plaćanje treba da izvrši; ime onoga kome se ili po čijoj se naredbi mora platiti; označenje dana i mesta gde je sopstvena menica izdata; potpis onoga koji menicu izdaje (izdavalac).