Skip to main content

Poklonu je formalan ugovor. Forma u kojoj se ovaj ugovor zaključuje može biti pismena ili realna. Sama forma ugovora o poklonu u velikoj meri će zavisiti od toga šta je predmet poklona. Ukoliko se poklanja nepokretnost, u tom slučaju ugovor se mora zaključiti u pisanoj formi i biti overen od strane nadležnog javnog beležnika. Kada je reč o pokretnim stvarima, dovoljno je da stvar bude predata poklonoprimcu. Ugovorne strane naknadno mogu vršiti redukciju zaključenog ugovora o poklonu ( zaključenjem Aneksa ugovora o poklonu ), u slučaju da su odlučile da izmene sadržinu ugovora o određenom delu.